Subaru respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Subaru Benelux (hierna 'Subaru' of 'We'), met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 555 bus 1, Zaventem België, telefoonnummer +31-088-0881600 (KVK-nummer: 34045923) , is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Met dit Privacybeleid willen we u inlichten over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden als persoonsgegevens beschouwd.

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren via onze normale bedrijfsactiviteiten, en dit zowel online als offline. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bestellingen plaatst of producten of diensten aankoopt, met ons overeenkomsten aangaat of communiceert, of websites bezoekt en gebruikt.

We kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

contactinformatie die u op onze website invoert en waarmee we met u kunnen communiceren, zoals uw naam, leeftijd en aanspreektitel, gebruikersnaam, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere adressen waarop we u berichten, bedrijfsinformatie en registratie-informatie kunnen sturen;

• relatiegegevens die ons helpen zakendoen met u, zoals de soorten producten of diensten waarin u mogelijk interesse hebt, contact- en productvoorkeuren, talen, kredietwaardigheid, marketingvoorkeuren en demografische gegevens;
• transactionele informatie over hoe u contact met ons hebt, inclusief aankopen, vragen, informatie over de klantenaccount, informatie over bestellingen en contracten, leveringsgegevens, financiële en factuurgegevens, gegevens voor belastingen, transactie- en correspondentiegeschiedenis, en informatie over hoe u gebruikmaakt van onze websites;
• voertuiginformatie, inclusief het chassisnummer en model van uw voertuig, technische gegevens over uw voertuig, het kenteken van uw voertuig, onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig en eigendomsgeschiedenis van uw voertuig, en
• veiligheids- en nalevingsinformatie die ons helpen onze belangen te behartigen, inclusief informatie voor conflictbeheersing, fraudepreventie en interne verificatie, evenals informatie die nodig is voor de veiligheid van onze gebouwen, zoals visuele opnamen.
We hebben niet de bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te verhinderen dat Subaru hun persoonsgegevens verwerkt.

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtmatige gronden:

Toestemming
Uitvoering van een overeenkomst met u
Wettelijke verplichting
Uitvoering van een taak van algemeen belang
Gerechtvaardigd belang van Subaru of een derde
Gerechtvaardigde belangen omvatten marketing, reclame, veiligheid, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken en intern beheer.

Wanneer we met uw toestemming persoonsgegevens verwerken, hebt u op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken. Raadpleeg punt 7 voor meer informatie over de uitoefening van het recht op intrekking.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Subaru verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder beschreven.

• Om een klantenrelatie op te bouwen en te onderhouden;
• Om orders te behandelen, ze in de financiële administratie te verwerken en om ze te factureren;
• Om diensten van Subaru te verlenen en te onderhouden (zie www.subaru.nl/service);
• Om een klantenservice te leveren, om garantieverzoeken te verwerken, om onderhoud uit te voeren, om garantieverplichtingen en terugroepingen van producten na te leven en om klachten en verzoeken te behandelen;
• Om te communiceren met dealers of servicepunten van ons netwerk om proactief contact op te nemen met Subaru-bestuurders in het geval van storingen of defecten aan het voertuig of om serviceafspraken te plannen;
• Om u op de hoogte te houden over de producten en diensten van Subaru, voor nieuwsbrieven en om persoonlijke offertes op te stellen;
• Om u feedback te vragen via klantentevredenheidsenquêtes over onze producten, diensten en uw ervaring met Subaru;
• Om marktonderzoek uit te voeren om onze bedrijfsactiviteiten, merken, diensten en producten te verbeteren;
• Om u op de hoogte te houden over onze Loyaliteitsprogramma's;
• Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren met behulp van adresvalidatietechnieken;
• Om cookies van onze websites te koppelen en te analyseren met onze eigen klantengegevens.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

In verband met de hierboven onder punt 3 beschreven punten kunnen we uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

• Derden: we kunnen een beroep doen om derden om diensten en functies namens ons te leveren en uit te voeren. We kunnen persoonsgegevens aan deze derden beschikbaar maken om deze diensten en functies uit te voeren. Elke verwerking van die persoonsgegevens gebeurt volgens onze instructies en in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden;
• Wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonsgegevens over individuele personen ook beschikbaar maken aan openbare of gerechtelijke instanties, ordehandhavingspersoneel en -instanties zoals door de wet vereist, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of ordehandhavingsvereisten, en inclusief instanties en rechtbanken in de landen waarin we actief zijn. Waar het door de wet is toegestaan, kunnen we zulke informatie ook openbaar maken aan derden (inclusief juridische adviseur) wanneer dit nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of om op een andere manier onze rechten af te dwingen, om onze eigendom te beschermen of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig om de functies voor externe audit, naleving en deugdelijk bestuur te ondersteunen;
• Fusies en overnames: persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die alle of een deel van de aandelen of activa van Subaru of zijn bedrijfsactiviteiten verwerft in het geval van een verkoop, fusie, vereffening, ontbinding of andere dergelijke situatie;
• Gelieerde ondernemingen: we kunnen persoonsgegevens ook overdragen en delen met onze gelieerde ondernemingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dragen we uw persoonsgegevens over buiten de EER?

Omdat ons bedrijf wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in landen buiten de EER, die niet de gepaste bescherming van persoonsgegevens bieden. In zulke gevallen nemen we maatregelen om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen, met inbegrip van modelcontractbepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De overdracht van uw gegevens aan derden zoals hierboven vermeld, gebeurt alleen voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, en alleen voor zover toegestaan door dit Privacybeleid en door toepasselijke wetten en voorschriften, of als Subaru verplicht is om persoonsgegevens aan een bevoegde instantie over te dragen.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Subaru past de nodige technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies of onopzettelijke wijziging.

Wat zijn uw rechten?

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die vermeld zijn onder punt 3.

Daarnaast kunt u de volgende rechten laten gelden:

• het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
• het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
• het recht op wissen van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• het recht op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens;
• het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie;
• het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.
Als u een van de bovengenoemde rechten wilt laten gelden, raadpleeg dan punt 8 hieronder om te weten hoe u contact met ons kunt opnemen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit Beleid en/of over de bescherming of verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een van de rechten onder punt 7 wilt laten gelden, neem dan contact met ons op via:

N.V. Subaru Benelux
T.a.v. Data Protection Team
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer

Of via het e-mailadres: privacy@subaru.nl

Wanneer Subaru een vraag van u ontvangt, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt om op uw vraag te antwoorden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons intern beleid voor het bewaren van gegevens en/of zolang u een klant van Subaru bent of interesse toont in de diensten van Subaru en/of zolang de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Verwerken we cookies?

Als u onze website bezoekt, en als we indien nodig uw toestemming daarvoor krijgen, kunnen we cookies, webbeacons en andere soortgelijke technologieën gebruiken om informatie op te slaan om onze reclame te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantenervaring te bieden. Als u geen cookies wilt gebruiken, dan kunt u ze weigeren. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vindt u in ons Cookiebeleid.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Zonder uw rechten te beperken zoals beschreven in dit Privacybeleid, behoudt Subaru zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen of anderszins bij te werken. Wanneer Subaru wijzigingen aan dit beleid aanbrengt, wordt de datum waarop de wijzigingen werden aangebracht op deze website aangegeven.

Dit privacybeleid is het laatst herzien op 23/5/2018